General
STAL BRABO, SCHUTBOCHT 1, SCHILDE - AANVANG 8:30u

STAL BRABO, SCHUTBOCHT 1, SCHILDE

AANVANG 8:30u

6 November 2022
A-piste

Aspiranten 30 - A
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 30 - B
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 40 - B
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 40 - C
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 50 - A
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 50 - B
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 50 - C
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 50 - D
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 60 - B
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 60 - C
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 60 - D
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 70 - C
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 70 - D
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Aspiranten 80 - D
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Balkjes lopen
Springen Pony's / Barema A - Clear Round (238.1.1)

Beginnelingen - A
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Beginnelingen - B
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Beginnelingen - C
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Licht - B
Springen Pony's / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

Licht - B - Barrage
Springen Pony's / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)
Beginnelingen - D
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Licht - C
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Midden - C
Springen Pony's / Barema A - 2 rounds against the clock with jump-off (273.3.4.1)

Midden - C - Barrage
Springen Pony's / Barema A - 2 rounds against the clock with jump-off (273.3.4.1)
Licht - D
Springen Pony's / Barema A - 2 phases against the clock (274.1.5.3)

Midden - D
Springen Pony's / Barema A - 2 rounds against the clock with jump-off (273.3.4.1)

Midden - D - Barrage
Springen Pony's / Barema A - 2 rounds against the clock with jump-off (273.3.4.1)