A1: 8-tal Licht

8-tallen Paarden Universele proef (manueel)
# Participant C
1
50
5394513 - ACHTTALLEN DRESSUUR - L - LICHTAART
187.000 (1)
2
51
14556565 - ACHTTALLEN DRESSUUR - L - WEELDE RAVELS
185.000 (2)
3
54
7488396 - ACHTTALLEN DRESSUUR - L - MEER
168.000 (3)
4
53
1176831 - ACHTTALLEN DRESSUUR - L - WORTEL
165.000 (4)
5
52
1168949 - ACHTALLEN DRESSUUR - L - SCHOONBROEK
164.000 (5)