10 September 2022
A-piste

11:41
AA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:40
AA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:29
AB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

11:12
BA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:54
BA4
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:22
BA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:50
BA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:58
BB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

16:19
BL - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

16:19
BL - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

10:13
CA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:32
CA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:00
CA7
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

11:39
CB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

13:34
CL
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

CM - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

CM - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)
10:08
DA5
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:26
DA6
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:41
DA7
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

09:00
DA8
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

DB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

13:48
DL
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)

DM - Barema A
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

DM - Jump-off
Springen / Barema A - Against the clock with jump-off (238.2.2)

11:54
SA3
Springen / Barema A - Clear Round (238.1.1)

10:15
SB
Springen / Barema A - 2 phases against the clock (274.5.3)